banner

Polityka prywatności

Rzeczywiste wydanie. Ważne z 25 maja 2018 r.

RAILEN BALTICS, UAB POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Przepisy w nim zawarte dotyczą prywatności przetwarzanych danych i mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w UE oraz zastępują odpowiednio europejską dyrektywę o prywatności oraz ustawodawstwo krajowe obowiązujące z 24 października 1995 r.

RODO umożliwia wszystkim mieszkańcom i klientom na terenie UE, większą kontrolę nad wykorzystaniem swoich danych oraz sposobem ich pozyskiwania i nawiązywania z osobą, której dane dotyczą kontaktu. Zmiany te umożliwią również lepszą ochronę danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, przetwarzając dane osobowe, zapewniając przestrzeganie i uruchomienie ustawy Republiki Litewskiej i innych aktów prawnych, dotyczących prawnej ochrony danych osobowych, w których ustalone są wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych, została opracowana niniejsza polityka prywatności (dalej – Polityka prywatności), gdzei są ustalone podstawowe przepisy, dotyczące ochrony Twoich (Podmiotu danych) danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej (www.railen.lt).

Zobowiązujemy się do skutecznej ochrony Twojej prywatności

W Railen Baltics, UAB podchodzimy do ochrony danych i prywatności bardzo rzetelnie i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów w tym zakresie. Ogromne znaczenie ma dla nas transparentność pod względem sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez naszych klientów. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od klientów oraz na podstawie monitorowania sposobu korzystania z naszych usług, bądź też na podstawie innych danych i informacji przekazanych przez strony trzecie.

Używamy plików cookies lub podobnych technik na naszej stronie internetowej, ale nigdy w taki sposób, aby Twoja ochrona prywatności była zagrożona. Nasz serwis internetowy wykorzystuje tylko niezbędne informacje zawarte w plikach cookies w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej.

W naszej Polityce prywatności możesz przeczytać o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki i naszym podejściem do danych osobowych przetwarzanych w naszej Spółce, obowiązujących praktyk i sposobów przetwarzania Twoich danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Railen Baltics, UAB, kod osoby prawnej 304721890, adres siedziby Sandėlių ul. 44, Wilno, Republika Litewska (dalej – Spółka).

W spółce Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniżej określonych celach. Wszystkie dane przetwarzamy w zgodzie z przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych oraz z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii, w tym:

 • dane kontaktowe - np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail;
 • dane dotyczące umów i obsługi - np. informacje o usługach zakupionych przez Ciebie, okresie obowiązywania umowy, terminie jej wygaśnięcia oraz inne informacje dotyczące Twojej umowy z nami;
 • dane dotyczące transakcji - np. dane na temat zakupu produktów i korzystania z usług;
 • dane finansowe i rozliczeniowe - np. adres do faktury, warunki płatności, informacje o koncie bankowym;
 • dane o urządzeniach - takie jak numer IP i inne informacje pochodzące z plików cookies.
Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy od Ciebie, kiedy zamawiasz nasze usługi, wypełniasz formularz lub wysyłasz do nas swoje dane. Informujemy wówczas o niezbędnych i obowiązkowych danych, których potrzebujemy w celu świadczenia danej usługi.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w celu realizacji ściśle określonych celów, w tym:

 • Zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami.
 • Rozliczenia.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług.
Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w oparciu o poniżej ustalone podstawy prawne, w tym:

 • Twoje dane osobowe dla innych odbiorców danych są ujawniane tylko o tyle, o ile jest to niezbędne dla osiągnięcia odpowiednich celów przetwarzania Danych i/lub świadczenia usług. Dane osobowe pracowników (kandydatów) Spółki w celu zawarcia i wywiązania się z umowy mogą być ujawnione:
  • Dla prawnika zgodnie z umową o świadczeniu usług;
  • Dla finansisty (księgowego) zgodnie z umową o świadczenie usług księgowych.
 • Twoją zgodę. Jeśli zgoda stanowi dla nas podstawę prawną do przetwarzania danych, można tą zgodę wycofać w dowolnym momencie;
 • Stosowną umowę zawartą między Tobą a Railen Baltics oraz obowiązek przestrzegania przez nas zobowiązań zawartych w takiej umowie;
 • Konieczność przestrzegania przez nas przepisów prawnych (na przykład prawo nakazuje nam przechowywać pewne dane przez określony czas);
 • Zawarcie i realizacja umów, kiedy dane są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • rozliczenia z naszymi klientami;
  • Zapewnienie skutecznej i terminowej obsługi klienta;
  • Realizacji prawa roszczenia.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe są przechowywane w trakcie trwania relacji z klientami, jak również w okresie 3 lat od chwili zakończenia relacji.

Kiedy dane osobowe przestają być niezbędne (w tym po wygaśnięciu terminu przechowywania danych osobowych) albo Podmiot danych osobowych wycofnie zgodę na przetwarzanie danych, dane osobowe są usuwane. Kopie dokumentów, oprogramowania i plików komputerowych Spółki, w których są przechowywane dane osobowe, muszą być usunięte w taki sposób, aby nie było możliwości odtworzyć i rozpoznać ich treści. Usuwanie danych osobowych wykonuje się zgodnie z ustalonym przez kierownika Spółki porządkiem i sposobem.

Kto przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe w Spółce są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie prywatności. Spółka nie gromadzi i nie przetwarza szczególnych danych osobowych. W niniejszym przypadku Spółka nie upoważniła żadnej innej osoby prawnej lub fizycznej do przetwarzania Twoich danych osobowych i Twoje dane osobowe przetwarza samodzielnie.

Jeżeli Spółka zadecydowała przekazać Twoje dane osobowe do przetwarzania osobom trzecim, takie działania będą regulowane zawartą umową, która będzie gwarantowała i zapewni, że przetwarzanie danych wykonywało się bezpiecznie, przestrzegając ustawu ochrony danych i zgodnie z najlepszą praktyką przetwarzania danych osobowych.

Czy Spółka przekazuje dane osobowe osobom trzecim z innych państw?

Spółka nie przekazuje Twoich danych osobowych osobom trzecim z innych państw.

Spółka nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe będą przekazywane poza UE lub EOG, będzie to dokonywane zgodnie z przepisami

Przetwarzane w Spółce dane osobowe mogą być udzielane osobom trzecim tylko zgodnie z wymogami aktów prawnych Republiki Litewskiej.

W razie niewywiązania się przez Podmiot danych z obowiązków ustalonych w umowie ze Spółką, Spółka ma prawo dane osobowe Podmiotu danych w celu zarządzania zadłużeniem ujawnić dla adwokata, sądu, komornicy i (lub) innych instytucji państwowych.

W jaki sposób Spółka chroni dane osobowe?

Spółka zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają należyty stopień ochrony Twoich danych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa świadczenia usług. Spółka używa z elektronicznych i proceduralnych środków aby ochronić informację przed utratą, kradzieżą albo jakimkolwiek nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.

Osoby, pełniące funkcję bezpośrednio związaną z przetwarzaniem i korzystaniem z danych osobowych, a także personel zapoznający się z przetwarzanymi danymi osobowymi w Spółce, zapoznają się z niniejszą Polityką prywatności, są zobowiązani przestrzegać niniejszych przepisów i zachowywać dane osobowe w tajemnicy.

Pracownicy Spółki i inne osoby upoważnione przez Spółkę zobowiązani są do przestrzegania poufności i zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi się zapoznali podczas pełnienia swoich obowiązków, chyba że taka informacja jest jawna lub gdy osoba, której dotyczą dane, wyraża zgodę na ujawnienie takiej informacji lub gdy jest to konieczne w celu zapobieżenia przestępstwu lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. Pracownicy Spółki muszą przestrzegać zasady poufności i na dowolnej podstawie po skończeniu stosunków umownych.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe poprzez adresy IP, pliki cookies i podobne technologie?

Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz naszą stronę internetową, Spółka może gromadzić dane na Twój temat za pośrednictwem plików cookies, IP adresu i innych podobnych technik. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które wysyłane do przeglądarki i przechowywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, które łączą się ze stroną internetową. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej rozpoznać Twoją przeglądarkę. Głównym celem plików cookies jest zapamiętanie twoich opcji, na przykład preferowanego języka dla strony internetowej. Pliki cookie pomagają również rozpoznać Cię, kiedy powracasz na tą samą stronę internetową. Pomagają dostosować stronę internetową do osobistych potrzeb. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Pliki cookie są tylko dla Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy dla domeny, która wysłała Ci plik cookie.

Co do zasady pliki cookies:

Spółka korzysta z plików cookies w następujących celach:

 • umożliwiają zapamiętywanie Twoich odwiedzin na stronie internetowej oraz Twoich preferencji dotyczących tej strony;
 • prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej i ulepszanie przeglądania;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin (w tym obliczanie ruchu na stronie internetowej) i dla udoskonalenia strony internetowej.

Możesz zablokować wykorzystanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej jednakże może to wpłynąć na prawidłowe wyświetlenie zawartości naszych serwisów internetowych.. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce, zobacz kartę "Pomoc" w przeglądarce internetowej.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Spółkę?

Podmiot danych ma wszystkie prawa ustalone w aktach prawnych, które mogą być realizowane w porządku niniejszej Polityki prywatności, włącznie:

 • wiedzieć (być poinformowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych – informacja, ustalona w aktach prawnych dotycząca danych osobowych Podmiotu danych, jest udzielana podczas uzyskania danych osobowych (np. Podczas zawierania umowy – w umowach, na stronie internetowej Spółki itd.). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotu danych udzielana podczas obcowania z Podmiotem danych w taki sposób, w jaki Podmiot danych zwraca się do Spółki, z wyjątkiem przypadków, kiedy Podmiot danych taką informację już otrzymał.
 • zapoznać się ze swymi danymi osobowymi, w jaki sposób są przetwarzane i uzyskać inną informację, ustaloną w aktach prawnych– masz prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy związane z nim dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli takie dane osobowe są przetwarzane, masz prawo zapoznać się z przetwarzanymi w Spółce danymi osobowymi Podmiotu danych i uzyskać następującą informację:
  • w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe;
  • jakie dane osobowe są przetwarzane;
  • o odbiorcach danych osobowych (komu będą lub byli udzielane dane osobowe);
  • o terminie przechowywania danych osobowych.
 • prawo do sprostowania danych osobowych – jeżeli po zapoznaniu się ze swymi danymi osobowymi Podmiot danych ustala, że są oni niedokładne, Podmiot danych zwraca się do Spółki, która sprawdza dane osobowe i dokonuje korektę lub uzupełnia dane osobowe.
 • wymagać usuniąć dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym) – Spółka natychmiast usuwa nieautoryzowane dane osobowe, jeśli można to uzasadnić jedną z następujących przyczyn:
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
  • Podmiot danych wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie Danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
  • Dane osobowe są przetwarzane bez podstawy prawnej;
  • W innych przypadkach przewidzianych przez akty prawne.
 • wymagać ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania - Podmiot danych ma prawo żądać od Spółki ograniczyć przetwarzanie danych, kiedy jeden z poniżej podanych przypadków ma zastosowanie:
  • Podmiot danych kwestionuje dokładność danych osobowych przez taki okres, podczas którego Spółka może zweryfikować dokładność danych osobowych;
  • Przetwarzanie danych nie ma podstawy prawnej, a Podmiot danych nie zgadza się, że dane osobowe powinny zostać usunięte, a zamiast tego prosi o ograniczenie ich wykorzystania.;
  • Spółka nie potrzebuje danych osobowych dla osiągnięcia celów, ale Podmiot danych potrzebuje aby złożyć, pełnić albo obronić wymagania prawne; lub
  • Podmiot danych ma prawo nie zgodzić się z przetwarzaniem danych osobowych, dopóki zostanie sprawdzone, czy podstawy prawne Spółki są ważniejsze od przyczyn Podmiotu danych.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych - masz prawo przenosić swoje dane osobowe, co oznacza, że w pewnych okolicznościach mogą one zostać przekazane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazane w tym formacie bezpośrednio innemu administratorowi..
 • wycofać udzieloną zgodę Podmiotu danych do przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli wycofanie zgody Podmiotu danych jest prawnie uzasadnione, Spółka niezwłocznie nieodpłatnie skańcza działania dotyczące przetwarzania Danych.
 • prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Podmiot danych składa taką prośbę, Spółka niezwłocznie nieodpłatnie skańcza działania dotyczące przetwarzania Danych, z wyjątkiem przypadków, kiedy Spółka udowodni, że dane osobowe są przetwarzane z powodu uzasadnionych przyczyn prawnych, które są ważniejsze za interesy, prawa i wolności Podmiotu danychalbo w celu złożyć, pełnić lub obronić wymogi prawne.
 • prawo wniesienia skargi organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, jeśli Twoim zdaniem dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Zmiany w naszej Polityce prywatności

W razie Pytań, uwag i prośb związanych z niniejszą Polityką prywatności skontaktuj się z nami, kontakty Spółki podane poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności sprawdzana jest co najmniej raz na dwa lata. W razie odnowienia Polityki prywatności informujemy Cię o podstawowych zmianach poprzez ogłoszenie na Stronie internetowej. Jeżeli będziesz korzystał z treści i/lub usług po czasie ogłoszenia takiej wiadomości, będziemy uważali, że zgadzasz się z nowymi wymaganiami, ustalonym odnowieniem. Najnowsza wersja Polityki prywatności zawsze będzie podana na stronie internetowej www.railen.lt.

Polityka prywatności potwierdzona przez kierownika Spółki 25 maja 2018 r. rozporządzeniem nr. RB-25.

Kontakt Spółki:
Railen Baltics, UAB
e-mail: office@railen.lt
Telefon +370 5 208 04 45

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij