Privatumo politika

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

RAILEN BALTICS, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR). BDAR nuostatos yra susijusios su tvarkomų asmens duomenų privatumu ir yra skirtos sustiprinti asmens duomenų saugumą ir apsaugą Europos Sąjungoje atitinkamai panaikinant iki tol galiojusią 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

BDAR suteikia galimybę visiems Europos Sąjungos gyventojams labiau kontroliuoti savo asmens duomenis siekiant užtikrinti vienodo lygio fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje, neleidžiant atsirasti skirtumams, kurie kliudo laisvam asmens duomenų judėjimui vidaus rinkoje.

Užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatančių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, laikymąsi ir įgyvendinimą, parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje nustatėme pagrindines nuostatas dėl Jūsų (Duomenų subjekto) asmens duomenų apsaugos Jums apsilankant mūsų internetiniame tinklalapyje (www.railen.lt).

Įsipareigojame užtikrinti efektyvią Jūsų asmens duomenų apsaugą

Railen Baltics, UAB labai atsakingai žiūri į duomenų apsaugą ir privatumo politiką asmens duomenų apsaugos srityje. Mums labai svarbus yra skaidrumas renkant, tvarkant ir apdorojant mūsų klientų asmens duomenis. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiai iš klientų arba remiantis trečiųjų šalių pateiktais duomenimis ir informacija.

Mūsų svetainėje naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas tam, kad Jūsų privatumo apsauga nebūtų pažeista. Siekiant tinkamo mūsų internetinio tinklalapio funkcionalumo, mūsų internetinis tinklalapis naudoja tik būtiną, esančią slapukuose, informaciją.

Mūsų Privatumo politikoje galite perskaityti apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su mūsų įsipareigojimais tvarkant Jūsų asmens duomenis, su mūsų taikoma asmens duomenų tvarkymo praktika bei duomenų tvarkymo metodais.

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas

Jūsų asmens duomenų valdytoju ir tvarkytoju yra Railen Baltics, UAB, juridinio asmens kodas 304721890, registruotos buveinės adresas Sandėlių g. 44, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė).

Bendrovėje Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi žemiau aprašomais tikslais. Jūsų gautus asmens duomenis tvarkome laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir atitinkamų asmens duomenų apsaugos priemonių.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas yra pateikiamas žemiau:

 • Kontaktiniai duomenys - vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;
 • Duomenys dėl sudaromų sutarčių ir paslaugų – informacija apie paslaugas, kurias įsigyjate, susitarimo laikotarpį, galiojimo datą bei kitą informaciją apie sudaromą sutartį;
 • Sandorio duomenys - duomenys apie produktų pirkimą ir paslaugų naudojimą;
 • Finansiniai ir atsiskaitymo duomenys – adresas, kuriuo siunčiamos sąskaitos faktūros, mokėjimo sąlygos, banko sąskaitos informacija;
 • Duomenys apie įrenginius - IP numeris ir kita informacija, surenkama slapukų pagalba.
Iš kokių šaltinių gauname asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra gaunami iš Jūsų, Jums užsakant mūsų paslaugas ir produktus, užpildant nustatytos formos dokumentus arba atsiunčiant mums savo duomenis. Tokiu atveju mes informuojame Jus apie būtinus ir privalomus asmens duomenis, kuriuos turime gauti siekiant tinkamai suteikti paslaugas arba atsakyti Jums į rūpimus klausimus.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais tikslais. Asmens duomenis yra tvarkomi:

 • Paklausimų administravimo ir santykių su Jumis valdymo tikslai;
 • Atsiskaitymo tikslais;
 • Paslaugų sutarties sudarymo tikslais.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu. Tuo atveju, kai asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra iš Jūsų gautas sutikimas, pažymime, kad sutikimą galite atsiimti bet kuriuo metu;
 • Sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir Bendrovės pagrindu, kur mums taikomi įsipareigojimai laikytis sutartyje nustatytų pareigų;
 • Teisės aktų pagrindu (pavyzdžiui, teisės aktai gali nustatyti mums pareigą tam tikrus duomenis saugoti atitinkamą laikotarpį).
 • Sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo pagrindu, kuomet duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant:
  • atsiskaityti su klientais;
  • užtikrinti efektyvią ir savalaikę pagalbą klientui;
  • įgyvendinti reikalavimo teises.
Kiek laiko yra saugomi Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Pažymėtina, kad pagal bendrą taisyklę, Jūsų asmens duomenys yra saugomi susitarimų su mumis galiojimo metu, o taip pat praėjus 3 metams po tokių susitarimų nutraukimo.

Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams (įskaitant pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui) arba asmens duomenų subjektas pateikia pagrįstą prašymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys yra sunaikinami. Bendrovės dokumentų, programų ir kompiuterinių failų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Asmens duomenų sunaikinimas atliekamas bei fiksuojamas Bendrovės vadovo nustatyta tvarka ir būdu.

Kas tvarko asmens duomenis?

Asmens duomenys Bendrovėje renkami ir tvarkomi tik teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė ypatingų Asmens duomenų nerenka ir netvarko. Nagrinėjamu atveju Bendrovė neįgaliojo jokio kito juridinio ar fizinio asmens tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko savarankiškai.

Tuo atveju, jeigu Bendrovė nuspręstu Jūsų asmens duomenis perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, tokie veiksmai būtų reglamentuoti sudaroma sutartimi, kuri garantuotų ir užtikrintų, kad duomenų tvarkymas vyktų saugiai, laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų ir atsižvelgiant į geriausią asmens duomenų tvarkymo praktiką.

Ar Bendrovė perduoda asmens duomenis tretiesiems asmenims iš kitų valstybių?

Bendrovė Jūsų asmens duomenų neperduoda tretiesiems asmenims iš kitų valstybių.

Jūsų asmens duomenys kitiems duomenų gavėjams teikiami tiek, kiek tai būtina atitinkamam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti ir/ar paslaugai suteikti. Bendrovės darbuotojų (darbuotojų pretendentų) asmens duomenys darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais gali būti perduodami:

 • Teisininkui pagal teisinių pasaugų teikimo sutartį;
 • Finansininkui (apskaitininkui) pagal finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį.

Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektui neįvykdžius sutartyje su Bendrove nustatytų prievolių, Bendrovė turės teisę duomenų subjekto asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslais teikti advokatui, teismui, antstoliui ir (arba) kitomis valstybinėms institucijoms.

Kokiu būdu Bendrovė saugo asmens duomenis?

Bendrovė, visų pirma, stengiasi užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Siekdama užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Bendrovė įgyvendina technines ir organizacines priemones, atitinkančias paslaugų teikimo saugumo reikalavimus. Bendrovė naudoja pagrįstas elektronines ir procedūrines priemones tam, kad būtų apsaugota turima informacija nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

Asmenys, kurių atliekamos funkcijos tiesiogiai susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimu, taip pat su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis susipažįstantys darbuotojai, yra supažindinami su šia Privatumo politika, įpareigojami jos laikytis bei saugoti asmens duomenis paslaptyje.

Bendrovės darbuotojai ir kiti Bendrovės įgalioti asmenys turi laikytis konfidencialumo ir saugoti paslaptyje asmens duomenis, su kuriais jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša arba kai asmens duomenų subjektas duoda duomenų subjekto sutikimą atskleisti tokią informaciją, arba kai būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar neteisėtoms veikoms, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Bendrovės darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir bet kokiu pagrindu pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Kokiu būdu gauname asmens duomenis IP adreso, slapukų ir panašių technologijų pagalba?

Kuomet naudojatės mūsų paslaugomis arba apsilankote mūsų internetiniame tinklalapyje, Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis slapukų, IP adreso ar kitų panašių technologijų pagalba. Slapukai tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie internetinio tinklalapio. Slapukai leidžia internetiniam tinklalapiui atpažinti Jūsų naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Jūsų pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio tinklalapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Jus atpažinti, kai grįžtate į tą patį internetinį tinklalapį. Jie padeda internetinį tinklalapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Jums ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Jums slapuką, voratinklio serveris.

Slapukai

Bendrovė Slapukus naudoja šiais tikslais:

 • tam, kad būtų prisiminti Jūsų pasirinkimai, kurie leistų efektyviai naudotis internetiniu tinklalapiu;
 • taisyklingam internetinio tinklalapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui;
 • statistinių internetinio tinklalapio duomenų rinkimui (įskaitant internetinio tinklalapio lankomumui apskaičiuoti) ir internetinio tinklalapio tobulinimui.

Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti slapukų naudojimą ir pašalinti slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų internetinio tinklalapio funkcijų, kadangi slapukų blokavimas ar pašalinimas gali paveikti kai kurias internetinio tinklalapio funkcijas.

Kokias turite teises Bendrovei tvarkant Jūsų asmens duomenis?

Kiekvienas Duomenų subjektas turi visas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios gali būti įgyvendinamos šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka, įskaitant:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - Duomenų subjektams teisės aktuose nurodyta informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu (pvz. pasirašant sutartis – sutartyse, Bendrovės interneto tinklalapyje ir pan.). Be to, informacija Duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama bendravimo su Duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi ir tiek, kiek jis jos turi.
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kaip jie tvarkomi bei gauti kitą teisės aktuose numatytą informaciją - Duomenų subjektas turi teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys tvarkomi, turi teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją:
  • kokiu tikslu tvarkomi jo asmens duomenys;
  • kokie jo asmens duomenys tvarkomi;
  • apie asmens duomenų gavėjus (kam buvo ar bus teikiami asmens duomenys);
  • apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį.
 • reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis - jei Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jie yra netikslūs, Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, kuri patikrina asmens duomenis ir ištaiso netikslius asmens duomenis ar juos papildo.
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam) - Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrina asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Duomenų subjektas atšaukia Duomenų subjekto sutikimą, kuriuo grindžiamas Duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
  • kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
 • reikalauti apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą - Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų Duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
  • Duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
  • Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
  • Duomenų subjektas pasinaudoja savo teisę nesutikti su Duomenų tvarkymu, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą - Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (kai techniškai įmanoma, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui), o Bendrovė turi nesudaryti tam kliūčių.
 • atšaukti duotą Duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei jo asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Jeigu Duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama neatlygintinai nutraukia Duomenų tvarkymo veiksmus.
 • nesutikti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi. Jeigu Duomenų subjektas pateikia tokį prašymą, Bendrovė nedelsdama neatlygintinai nutraukia Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • teisę pateikti priežiūros institucijai skundą – kiekvienas Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu yra nuomonės, kad jo asmens duomenis yra tvarkomos neteisėtai arba yra kitaip pažeidžiamos Duomenų subjekto teisės.
Privatumo politikos pakeitimai

Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Privatumo politikos ir (arba) jos taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Bendrovės kontaktais.

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Tinklalapyje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama internetiniame tinklalapyje www.railen.lt.

Privatumo politika patvirtinta Bendrovės 2018 m. gegužės 25 d. vadovo įsakymu Nr. RB-25

Bendrovės kontaktai:
Railen Baltics, UAB
Elektroninis paštas: office@railen.lt
Telefonas +370 5 208 04 45

This page uses cookies.Close